« | Home | Categories | »

President Obama Speaks Out on Iran Violence

Posted on December 29th, 2009 at 9:36 by John Sinteur in category: News -- Write a comment

[Quote:]

Read the President’s latest remarks:

رئیس جمهوری در ارتباط با خشونت درایران سخن می گوید
سرکوب خشونت بار معترضان به وسیلۀ دولت ایران در پایان این هفته، بر اساس گزارشها، به چندین مورد مرگ و بازداشت صدها تن از تظاهر کنندگان، از جمله چندین نفر از چهره های سیاسی و فعالان حقوق بشر انجامیده است. اقدامات پیگیر سرکوبگرانه از جانب دولت بعد از انتخابات اختلاف انگیز ریاست جهوری ماه ژوئن، به انتقادات تند در سطح بین المللی دامن زده است. ایالات متحده همواره برای کسانی که درایران، و درسراسر جهان خوستار به کاربستن حقوق جهانی بشر خود هستند نقش گواه را ایفا می کند و در کنارشان ایستاده است.
به آخرین سخنان رئیس جمهوری در زیر رجوع کنید:
پیش از این که اینجا را ترک کنم من اجازه دهید به اختصار به رویدادهایی که ظرف چند روز گذشته در جمهوری اسلامی ایران رخ داده است نیز بپردازم. ایالات متحده برای محکوم ساختن هرچه شدید تر سرکوب خشونت آمیز و غیرعادلانۀ شهروندان بی گناه ایرانی که ظاهرا به موارد متعددی از بازداشتها و جراحات و حتی مرگ منجر شده است، به جامعۀ بین المللی می پیوندد.
طی چندین ماه مردم ایران خواستار چیزی بیشتر از برخوردرای از حقوق جهانی خود نبوده اند. هر بار که آنها چنین کرده اند، حتی در موقعیت های خطیر و روزهای مقدس، با مشت آهنین خشونت روبرو شده اند. و هر بار که این اتفاق افتاده، جهان با احساس عمیق ستایش برای شجاعت و عزم راسخ مردم ایران که بخشی از تمدن بزرگ و برجای ماندنی ایران اند، به نظاره نشسته است.
آنچه که در داخل ایران در حال روی دادن است با ایالات متحده یا هیچ کشور دیگری ارتباط ندارد – بلکه مربوط به مردم ایران و آرمانهای عدالتخواهی آنها و یک زندگی بهتر برای خودشان است. و تصمیم رهبران ایران برای حکومت از طریق توسل به ترس و ستمکاری، به از میان بردن آن آرمان ها توفیق نخواهد یافت. و همانگونه که من در اسلو اعلام داشتم، این روش هنگامی بروز می کند که دولتها از آرمانهای مردم خود بیش از قدرت هر کشور دیگری وحشت دارند.
ایالات متحده همراه با دیگر کشورهای آزاد در کنار کسانی که خواستار حقوق جهانی خود هستند ایستاده است. ما از دولت ایران می خواهیم تا الزامات بین المللی ای را که نسبت به رعایت حقوق مردم خود دارد محترم شمارد. ما آزادی بی درنگ کسانی را که به طرز غیرعادلانه ای در داخل ایران بازداشت شده اند خواستاریم. ما به نقش خود به عنوان گواه رویدادهای خارق العاده ای که در ایران در حال رخ دادن است ادامه می دهیم. و من اطمینان دارم که تاریخ در کنار جستجو کنندگان عدالت قرار خواهد داشت.

 1. Wouldn’t it be better to include a translation of it? I found a Farsi to English translator online and it comes out like this…

  Begin Translation.

  President in connection with the violence in Iran speaks
  Violent repression of protesters at the end of the tool of the government this week, reportedly, several deaths and detention of hundreds of demonstrators, including several political figures and human rights activists has led. Sustained repressive measures from the government after the controversial presidential election between June Jhvry to harsh international criticism struck skirt Astt United States who always Qatar, and throughout the world Khvstar Apply your human rights are the witness is playing the role and stands Knarshan.

  The last president’s remarks, see below:
  Before I leave here let me briefly to events within the past few days in the Islamic Republic of Iran to pay occurred. The United States condemned Any building more severe and violent repression of innocent Iranian citizens غیرعادلانۀ apparently numerous arrests and injuries and even death has led to the international community joins

  During several months of people demanding more than the rights of its world Brkhvrdray are not. Each time such that they have, even in serious situations and holy days, been met with violence Andd Iron fist And every time this happened, the world felt deep praise for the courage and determination of people as part of a great civilization and Iran Brjay are viable, and is sitting watching.

  United States, other countries in the free world who demand their rights are stands. We want the government to the requirements of the international rights to its people respected Shmardd Our freedom away to those in the unfair inside Iran have been arrested Khvastarymyma his role as witness to the extraordinary events that are happening in Iran is to continue Dhymh And I’m sure that the date of the Search Visitors will be justice.

  End Translation

  I guess it loses something on the way…

 2. Or you could just click the [Quote:] and read the original English.

previous post: Northwest Flight Saved by Failed Detonator

next post: President Obama, It’s Time To Fire the TSA